Alicante, 25 de octubre de 2004

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y ESCOLA VALENCIANA

Asesorar a los enseñantes mediante el uso de internet es el objetivo del convenio firmado el viernes día 22 de octubre entre la Universidad de Alicante y Escola Valenciana, Federació d’Entitats per la Llengua . Este convenio para la creación de la Unitat per l’Ensenyament Multilingüe de la Universitat d’Alacant (UEM-UA) utilizará una página web para ofrecer información, bibliografía y consultas sobre los problemas que los profesores pueden encontrar en el desarrollo de su labor. La UEM-UA es una unidad que se crea dentro de la estructura del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), que cuenta con la colaboración del Secretariat de Promoció del Valencià de la Universidad de Alicante, y que tiene por función asesorar los centros educativos en materia de educación multilingüe así como potenciar la investigación universitaria sobre la educación multilingüe.

Está previsto que la UEM-UA empiece a funcionar en los próximos meses y preste un servicio demandado por la comunidad educativa y de máxima importancia en el contexto de nuestra Comunidad. Cabe recordar, en este sentido, que el sistema educativo valenciano, complejo y rico en cuanto a la utilización de idiomas, se caracteriza por la existencia de dos lenguas oficiales y una presencia creciente de personas que tienen una primera lengua extranjera. En el acto de formalización del convenio , firmado por el rector de la Universidad de Alicante, Miguel Louis con Diego Gómez, Presidente de la Federación Escola Valenciana, asistieron Joan J. Ponsoda, director del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Josep M. Baldaquí, secretario del referido Institut; Joan Josep Climent, director del Secretariat de Promoció del Valencia y Joan Borja, director de la Sede Universitaria de Benissa, punto neurálgico para la celebración de cursos. Este convenio implicará a las universidades de la Xarxa Joan LLuís Vives.

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat d’Alacant i Escola Valenciana, Federació d’Associacions per la Llengua*


Reunits

D’una part, l’Excm. rector en funcions de la Universitat d’Alacant, Sr. Miguel Louis Cereceda en nom seu i en representació d’aquesta entitat, amb domicili en el campus de Sant Vicent del Raspeig (Alacant).

D’una altra part, el Sr. Diego Gómez García, president d’Escola Valenciana, Federació d’Associacions per la Llengua, en nom seu i en representació d’aquesta entitat, amb domicili social al carrer José Grollo, 91 baix ,46025 Benicalap (València)

Exposen

Que en la clàusula segona de l’Acord Marc de col·laboració entre les dues entitats, ratificat per la Junta de Govern de la Universitat d’Alacant el 30 d’octubre de 2001, es preveu que aquest Acord Marc es desenvoluparà per mitjà d’annexos o convenis singularitzats que regulen les actuacions en el camp de programes i projectes d’investigació conjunts, cooperació en programes de formació de personal, assessorament mutu, organització d’activitats comunes, intercanvi de personal per temps limitat i totes les altres activitats que es consideren d’interés mutu.

Com a conseqüència, totes dues parts formalitzen el següent Conveni Específic Plurianual d’acord amb els punts establerts en la clàusula tercera de l’Acord Marc:

I. Objectiu del conveni específic:

Aquest Conveni Específic de caràcter administratiu té per finalitat la constitució i la posada en funcionament de la /Unitat per a l’Educació Multilingüe/ de la Universitat d’Alacant (d’ara endavant, UEM).

La UEM estarà vinculada orgànicament a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (d’ara endavant IIFV), que donarà cobertura acadèmica a les activitats de la UEM. En tot cas, la UEM tindrà autonomia de gestió respecte de l’IIFV en els termes que s’arrepleguen en el Reglament de Constitució i Funcionament.

Per això, i per a optimitzar els recursos materials i humans existents actualment en l’IIFV, la seu de la UEM se situarà en els espais de la Seu de l’IIFV de la Universitat d’Alacant. També està previst que hi haja una extensió de la UEM vinculada a la Seu Universitària de Benissa. Aquesta Seu Universitària cal que siga un espai de referència preferent per a la realització d’activitats relacionades amb la UEM (cursos, grups de treball, etc.) ateses les disponibilitats de la Seu i l’especial incidència que els fenòmens relacionats amb el multilingüisme i l’educació multiilingüe tenen a la comarca de la Marina Alta a les comarques veïnes.

Els objectius de la UEM són:

  1. Promoure la investigació sobre l’educació multilingüe, tant la
     d’àmbit universitari com la desenvolupada a les aules dels
     diversos nivells de l’ensenyament no universitari, amb una atenció
     especial a l’ensenyament en valencià.
  2. Fomentar la constitució de grups de treball i de recerca sobre
     l’educació multilingüe.
  3. Facilitar la col·laboració i l’intercanvi d’experiències sobre
     l’educació multilingüe entre centres educatius (escoles, centres
     d’educació secundària i universitats), serveis lingüístics,
     especialment el Secretariat de Promoció del Valencià de la
     Universitat d’Alacant, i altres entitats implicades en l’educació
     multilingüe.
  4. Donar a conéixer les diferents modalitats dels programes
     d’educació multilingüe i promoure el seu desplegament en el
     sistema educatiu valencià.
  5. Facilitar al conjunt de la comunitat educativa informació,
     assessorament i recursos respecte del disseny i l’aplicació dels
     programes multilingües en el sistema educatiu valencià.
  6. Assessorar l’avaluació dels resultats dels programes educatius
     multilingües valencians.
  7. Promoure l’intercanvi i la publicació de materials curriculars per
     a l’ensenyament en valencià.
  8. Crear i mantenir una base de dades i un centre de documentació i
     recursos sobre l’educació multilingüe, especialment dirigits a
     l’assessorament i la recerca sobre l’educació multilingüe en el
     sistema educatiu valencià.
  9. Publicar i difondre treballs d’investigació sobre l’educació
     multilingüe.
 10. Organitzar cursos, seminaris, exposicions, simposis, congressos,
     jornades, etc. sobre l’ús de les llengües en els sistemes educatius.
 11. Crear i mantenir un web sobre l’educació multilingüe, que tinga
     per finalitat la promoció de la UEM i l’assoliment dels objectius
     anteriors.
 12. Donar resposta a qualsevol altra necessitat, no recollida en els
     objectius anteriors, d’interés consensuat entre la Universitat
     d’Alacant (a partir d’ara, UA) i Escola Valenciana. Federació
     d’Associacions per la Llengua (a partir d’ara, FEV).

II. Pla de treball (fases i cronologia):

  1. Elaboració d’un Reglament de Constitució i Funcionament de la UEM,
     dins del termini de 2 mesos a partir de l’aprovació d’aquest
     conveni específic. Aquests reglament haurà de ser aprovat pel l
     Consell General de l’IIFV i la Junta Directiva de la FEV.

  2. Posada en funcionament de les infraestructures materials i els
     recursos humans necessaris per al desenvolupament dels objectius
     del conveni (2 mesos a partir de l’aprovació del reglament).

  3. A partir de l’aprovació del Reglament de Constitució i
     Funcionament de la UEM, es fomentarà que els grups d’investigació
     que formen part de la UEM (d’acord amb el Reglament d’aquesta
     unitat) participen en els concursos d’ajudes públiques a la
     investigació de les diferents entitats (MEC, Generalitat,
     Universitats i altres institucions públiques o privades) amb
     projectes d’investigació sobre l’educació multilingüe.

  4. Posada en marxa del centre de documentació i recursos i del lloc
     web sobre l’educació multilingüe (4 mesos a partir de l’aprovació
     del reglament).

  5. Presentació i difusió pública de la UEM entre els centres
     educatius, els mitjans de comunicació i la societat en general (4
     mesos a partir de l’aprovació del reglament).

  6. A partir de la difusió pública de la UEM es posaran en marxa
     progressivament els serveis d’assessorament de l’ensenyament
     multilingüe que apareixen en els objectius de la UEM:
     assessorament de centres i professors sobre aspectes concrets de
     l’educació multilingüe; coordinació i assessorament de grups de
     treball sobre l’educació multilingüe; assessorament de l’avaluació
     sobre els resultats dels programes educatius valencians; promoció
     de l’intercanvi de materials curriculars sobre l’educació
     multilingüe, etc. Cal destacar que una gran part d’aquests
     objectius depenen de la demanda de la comunitat educativa
     valenciana. És per això que, en aquest punt, el paper de la FEV és
     fonamental per a la difusió dels objectius de la UEM en els
     centres educatius.

  7. Elaboració de la memòria d’activitats del primer any de
     funcionament de la UEM, que haurà d’incloure l’avaluació dels
     resultats aconseguits i el programa d’activitats per a l’any
     següent (un any a partir l’aprovació del reglament).


 III. Durada de l’activitat conjunta

Atés que la finalitat d’aquest conveni específic és posar en marxa una Unitat d’Assessorament i Recerca sobre l’Educació Multilingüe, s’entén que aquest Conveni Específic té caràcter anual renovable, En tot cas, qualsevol de les dues entitats que en formen part podrà posar fi al Conveni denunciant-lo amb una antelació mínima de 6 mesos.

IV. Pressupost total i mitjans materials i humans (amb especificació de les aportacions de cada entitat)

El propòsit de la UEM es mantenir-se a partir dels recursos humans de les dues institucions fundadores, i aconseguir fons per al seu manteniment a partir de les convocatòries públiques i privades d’investigació a què puga concórrer. També es buscaran vies de finançament a través de l’organització de cursos sobre l’educació multilingüe. Altres vies de finançament són les entitats patrocinadores del món de l’educació (empreses editorials principalment) i la col·laboració d’altres entitats públiques o privades

Els recursos materials i humans que hauran de ser aportats fonamentalment per la Universitat d’Alacant seran els següents:

Mitjans materials:

L’equipament inicial per al funcionament de la UEM durant el primer any ha de constar, com a mínim, de:

a) Espai per a la seu de la UEM que facilitarà la Seu d’Alacant de l’IIFV.

b) Equipament informàtic: 1 ordinador i 1 escàner.

c) Caldrà una dotació bibliogràfica especialitzada. Els fons bibliogràfics seran propietat de la Universitat d’Alacant i hauran de ser catalogats i custodiats pel SIBID d’aquesta universitat.

PRESSUPOST:

Mitjans materials:

a) Per al primer any de funcionament caldrà un ordinador per al manteniment de la web i una dotació per a crear la biblioteca especialitzada que en total significarà uns 3000 €.

V. Normes per a la coordinació, l’execució i el seguiment del projecte i Nom de les persones responsables del funcionament del projecte

Les persones responsables del projecte són:

– Per part de la Universitat d’Alacant: el Director de la Seu d’Alacant de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i Joan Borja Sans que serà el responsable acadèmic de la UEM.

– Per part d’Escola Valenciana, Federació d’Associacions per la Llengua: el President de la FEV i el professor Jaume Fullana .

La coordinació, execució i seguiment de les activitats anirà a càrrec de les persones responsables de les dues institucions (UA a través de l’IIFV i FEV), que comptaran amb el suport i la supervisió de la Junta Directiva la qual tindrà caràcter paritari i que s’establirà en el Reglament de Constitució i Funcionament de la UEM.

Així mateix es crearà una Comissió de seguiment del conveni, formada per dues persones de cada institució i que serà presidida pel rector o vicerector en qui delegue.

Anualment la direcció acadèmica de la UEM presentarà una memòria d’activitats fetes i dels projectes en marxa. Així mateix haurà d’incloure la programació d’activitats per a l’any següent amb el pressupost corresponent. Aquesta memòria haurà de ser aprovada per la Junta Directiva de la UEM i s’enviarà al Vicerectorat corresponent i a la FEV.


Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo