Alicante, 10 de mayo de 2002 

COMUNICAT DEL INSTITUT DE FILOLOGIA VALENCIANA

L’Institut de Filologia Valenciana, davant la publicació de l’ordre de la Conselleria d’Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana que desenvolupa el decret pel qual s’estableix el requisit lingüístic per a l’accés a la funció pública docent:

1. Denuncia en els termes més categòrics la no inclusió expressa de la llicenciatura en Filologia Catalana com a titulació vàlida per al reconeixement automàtic del requisit.

2. Reitera que la llicenciatura en Filologia catalana i l’àrea de coneixement de Filologia catalana són les úniques reconegudes oficialment per l’ordenament jurídic com a competents en la formació docent i investigadora corresponent a matèries de l’àmbit lingüístic i literari valencià. Així es preveu en el R:D. 1888/1984, de 26 de setembre, en l’annex de la Disposició Transitòria Primera del qual les antigues denominacions “Llengua valenciana”, “Llengua i cultura valencianes” i “Lingüística valenciana” queden subsumides sota la denominació única legal de “Filologia Catalana”, i en el R.D. 1435/1999, de 26 d’octubre, en l’article únic del qual s’estableix que el títol universitari oficial de Filologia Catalana “tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacional”.

3. Considera que l’omissió premeditada de la llicenciatura en Filologia catalana, al marge de no respectar l’ordenament jurídic, atempta contra la consideració professional dels titulats en aquesta àrea del saber i contra el la titulació mateixa, en la mesura que els nega socialment allò que el marc legal els atorga.

4. Anuncia la ferma voluntat de promoure les accions judicials oportunes, mitjançant la via institucional pertinent, a fi de salvaguardar el prestigi de la titulació i els drets legítims de centenars de llicenciats i doctors universitaris. 

València-Alacant-Castelló de la Plana, 10 de maig del 2002   

 

 
Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo