Alicante, 30 de abril de 2002 

COMUNICAT DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA DE LA UA

El Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant davant de les manifestacions a la premsa del Conseller de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana (26/IV/02) sobre les titulacions vàlides per a acreditar el requisit lingüístic del coneixement  de valencià per a
accedir a la funció pública docent, vol manifestar el següent:

1. L’únic títol de llicenciat existent i oficial que acredita coneixements de valencià és des de 1993 el de Llicenciat en Filologia Catalana, títol que va substituir l’anterior, de 1979, de Llicenciat en
Filologia Hispànica (Filologia Valenciana).

2. Aquests dos títols no solament són equivalents pels continguts acadèmics sinó que van ser homologats a l’Orden del Ministerio de Educación y Ciencia del 29 de novembre de 1995. A més, el Real Decreto 1888/1984, del 26 de setembre de 1984, explicita en l’àrea de Filologia Catalana els continguts de valencià.

3. Actualment, la titulació que acredita un major i millor nivell  de coneixement de valencià és la llicenciatura de Filologia Catalana, impartida a les universitats valencianes.

4. Per tant, les manifestacions del Conseller de Cultura i Educació generen confusió i polèmica, i mostren el desconeixement de la legalitat vigent sobre les llicenciatures que imparteixen ensenyament de valencià i pretenen desacreditar la tasca científica de la universitat.

La Direcció. 
 

 
Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo