COMUNICAT DE LA XARXA D’UNIVERSITATS INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES REFERENT A L’EXCLUSIÓ DEL TÍTOL DE FILOLOGIA CATALANA EN LES ORDRES DE 8 DE MAIG DE 2002 DEL GOVERN DE LA GENERALITAT VALENCIANA, SOBRE LA REGULACIÓ D’ACREDITACIÓ DELS CONEIXEMENTS LINGÜÍSTICS PER A L’ACCÉS DELS COSSOS DOCENTS

Davant la publicació de les ordres de 8 de maig de 2002/4890 i 2002/4892 de la Conselleria de Cultura i Educació del Govern de la Generalitat Valenciana per la qual es fa pública la convocatòria d’accés als cossos docents de professorat, i atès que en els annexos VII i X, respectivament, s’exclou com a acreditació de coneixement de valencià la llicenciatura en Filologia Catalana, l’Institut Joan Lluís Vives manifesta el següent:

1. La llicenciatura en Filologia Catalana és l’únic títol superior reconegut per l’ordenament jurídic espanyol com a competent en la formació docent i investigadora corresponent a matèries de l’àmbit lingüístic i literari valencià-català. Per tant, els llicenciats en Filologia Catalana posseeixen l’única acreditació de rang universitari que acompleix el requisit lingüístic establert pel decret 62/2002 de 25 d’abril.

2. Es denuncia l’omissió, en les ordres esmentades, de la titulació de Llicenciat en Filologia Catalana, l’únic títol universitari oficial i amb validesa a l’estat espanyol, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1435/1990 de 26 d’octubre.

3. Es dóna ple suport a les accions legals que puguin emprendre les universitats membres del IJLV, 9 de les quals imparteixen la llicenciatura en Filologia Catalana, per defensar els títols que imparteixen i els drets dels seus titulats, i en particular, a les actuacions que, en aquest sentit, estan duent a terme la Universitat d’Alacant i la Universitat de València. 

 
Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo